MHE THAM DỰ TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM 2017
Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni tham gia triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2017 tại Bình Dương.